9- باب استحباب مشورت با عاقل‏

1-[2] ابو هریره گوید: از رسول خدا (ص) شنیدم که مى‏فرمود: از خردمند راهنمایى بخواهید، و از او نافرمانى نکنید که پشیمان مى‏شوید.

10- باب استحباب دیدار و گفتگو با دوستان‏

1-[3] در کتاب الاخوان آمده است که امام صادق (ع) (به یکى از شیعیان) فرمود: آیا (شما دوستان و شیعیان) با یک دیگر همنشینى و گفتگو دارید؟ عرض کردم: بلى، فرمود: این مجلسها را دوست مى‏دارم، پس فضایل و سخنان ما را (در مورد احکام دین یا مصایب ما) زنده نگه دارید. کسى که فضایل ما را هر چه بیشتر زنده نگه دارد خداى رحمتش کند. هر که ما را یاد کند یا نزد او ذکرى از ما بشود و به اندازه پر مگسى اشک از چشمش خارج شود خدا گناهانش را مى‏آمرزد گرچه از کف دریا بیشتر باشد.

2-[4] میسر گوید: امام محمّد باقر (ع) به من فرمود: آیا با یک دیگر خلوت‏

مى‏کنید و به گفتگو مى‏پردازید؟ عرض کردم: بلى، سوگند به خدا فرمود: به خدا قسم دوست دارم در بعضى از این جلسات با شما شرکت داشته باشم.

3-[5] امام باقر (ع) فرمود: خدا بیامرزد بنده‏اى را که یاد ما را زنده نگه دارد.

شخص شنونده سؤال مى‏کند زنده نگه داشتن یاد شما چگونه است؟ فرمود: به ملاقات یک دیگر رفتن (مؤمنین) و با هم به گفتگو پرداختن در نزد آنان که ثابت قدم هستند.

4-[6] امام صادق (ع) نقل مى‏کند که حضرت على (ع) مى‏فرمود: دیدار دوستان غنیمتى ارزنده است.

5-[7] فضیل بن یسار گوید: امام باقر (ع) فرمود: آیا با یک دیگر مجالست دارید؟ عرض کردم: بلى، فرمود: چه نیکوست این مجالس.

6-[8] خیثمه گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: به دوستان ما سلام برسان، و آنها را به تقواى الهى سفارش کن، ثروتمندشان از فقیر، و نیرومندشان از ضعیف دیدار کند، و زنده آنها در تشییع جنازه مردگان حاضر و به خانه‏هاى یک دیگر رفت و آمد نمایند، زیرا ملاقات کردنشان باعث زنده ماندن فضایل ما، و امور دین است. سپس فرمود: خدا رحمت کند بنده‏اى را که فضایل ما و احکام مربوط به دین را زنده نگه دارد.

7-[9] امام صادق (ع) از پدرانش نقل مى‏کند که: پیامبر (ص) فرمود: سه چیز آسایش مؤمن است: بیدار بودن آخر شب، دیدار دوستان و افطار کردن روزه.

8-[10] شعیب عقرقوفى گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که به دوستانش‏

مى‏فرمود: تقواى الهى پیشه کنید، و براى رضاى خدا برادرانى نیکوکار و دوستدار یک دیگر، و بهم پیوسته و مهربان باشید، یک دیگر را زیارت و ملاقات کنید، و فضایل ما را ذکر کنید و آن را زنده نگه دارید.

9-[11] امام باقر (ع) فرمود: گرد هم آیید، و با یک دیگر (در امر دین) گفتگو کنید که (در این حال) ملائکه دور شما جمع مى‏شوند، خداى بیامرزد کسى را که فضایل ما (و مسائل مربوط به دین را) زنده نگه دارد.

11- باب استحباب معاشرت با مردم خوب و دوستان قدیمى و اجتناب از معاشرت با بدان‏

1-[12] در اصول کافى از حضرت على (ع) نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود:

در باره کسانى که با آنها به گفتگو مى‏پردازید (و مجالست مى‏کنید) دقت کنید، زیرا هر کس مرگش فرا رسد دوستانش در نزد او حاضر مى‏شوند، اگر آنها نیک باشند او نیک است، و اگر بد باشند [معلوم مى‏شود] او نیز بد است. هیچ کس نمى‏میرد مگر این که در هنگام مردن دوستانش در برابر او مجسّم مى‏شوند.

2-[13] ابو الحسن امام موسى کاظم (ع) فرموده است: حضرت عیسى (ع) گفته است: یار بد به دوستش ستم مى‏کند، و همنشین سوء او را به هلاکت مى‏اندازد، پس نگاه کن با چه کسى همنشینى.

3-[14] امام صادق (ع) به یکى از دوستانش فرمود: بر تو باد به انتخاب دوست‏

قدیمى، و بپرهیز از هر دوست جدیدى که وفادار، امانتدار، متعهد و پاى‏بند به پیمان نباشد، و حتّى با مطمئن‏ترین دوستانت با احتیاط رفتار کن.

4-[15] ابن عبّاس گوید: از رسول خدا (ص) سؤال شد: بهترین همنشین کیست؟ فرمود: کسى که دیدار او شما را به یاد خدا، و گفتار او عمل شما را زیاد، و عمل او شما را به یاد آخرت بیندازد.

5-[16] امام صادق (ع) فرمود: به کسى که منفعت دینى تو را در نظر نمى‏گیرد نزدیک مشو، و علاقه‏اى به همنشینى با او نشان مده، زیرا هر چیزى بجز خداوند از بین رفتنى و پایانش بس خطرناک است.[1] ( 1)( باب 8:) اصول کافى، ص 609( ما یجب مصادقته).

[2] ( 1)( باب 9:) مجالس شیخ طوسى، ص 94.

[3] ( 2)( باب 10:) مصادقة الاخوان، ص 6.

[4] ( 3) مصادقة الاخوان، ص 4؛ از جلد 2 اصول کافى، ص 186( باب تذاکر الاخوان) نقل نموده است.

[5] ( 3) مصادقة الاخوان، ص 6.

[6] ( 4) مصادقة الاخوان، ص 6.

[7] ( 5) مصادقة الاخوان، ص 6.

[8] ( 6). مصادقة الاخوان، ص 6، به نقل از سرائر در 7/ 1.

[9] ( 7) مصادقة الاخوان، ص 6، به نقل از من لا یحضره الفقیه و امالى شیخ طوسى.

[10] ( 8) مصادقة الاخوان، ص 6.

[11] ( 9) مصادقة الاخوان، ص 10.

[12] ( 1)( باب 11): اصول کافى، ص 610( من یجب مصادقته و مصاحبته).

[13] ( 2) اصول کافى، ص 611( من تکره مجالسته).

[14] ( 3) اصول کافى، ص 610( من یجب مصادقته و مصاحبته).

[15] ( 5) مجالس صدوق، ص 97.

[16] ( 6) قرب الاسناد، ص 25....ادامه